පිරිමි ගැහැනු ඕනම කෙනෙක්ට තවත් කෙනෙකුට හිත යන්නේ බොහෝම කලාකුරකින් එහෙත් එයින් බොහෝ අවස්තාවල සිදු වන්නේ එක්කෙනෙකුට පමනක් හිත යෑමයි ඒ කියන්නේ ඒක පාර්ශවිකයි එවිට සිදුවන්නේ කෙනෙකුට බොහෝවෙදනාවන් එන එකයි! 

  • දුක කියන්නේ සැමටම පොදු දෙයක් එය මේ ලොකේ සිටින සියලුම මිනිසුන්ට ඇති ප්‍රස්නයක්! බුදුන්ද කියා දුන්නේ එම දුක නැති කර ගැනීමේ මාර්ගයයි!      

Advertisements