තවම පාසල් යන වැදගත් ගුන යහපත් අහිංසක දරැවෙක් මී! 😉

 

Advertisements